Τεχνική Περιγραφή

Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

Εισαγωγή στο Πλάνο Εργασίας

Το έργο MOMUS-Photo-VR υποστηρίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, αποθήκευσης, κατηγοριοποίησης, αναζήτησης και φωτορεαλιστικής απεικόνισης φωτογραφικού υλικού αλλά και προβολής των δημιουργών τους μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας («ψηφιακού κόμβου»).

Εικόνα 1: Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πλάνο εργασίας του έργου MOMUS-Photo-VR για την ανάπτυξη των αντίστοιχων τεχνολογιών και μονάδων λογισμικού ψηφιοποίησης, εξαγωγής χαρακτηριστικών και παρουσίασης χωρίζεται στις ακόλουθες επιμέρους φάσεις και ενότητες εργασίας (ΕΕ) οι οποίες παρουσιάζονται στην Εικόνα 1, όπου διακρίνονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς:

A. Εννοιολογική και τεχνική σχεδίαση του συστήματος: Σε αυτή τη φάση θα οριστούν οι περιπτώσεις χρήσης και θα σχεδιαστεί η αρχιτεκτονική του συστήματος. Περιλαμβάνει την ΕΕ1.

B. Τεχνική Φάση Υλοποίησης. Αυτή η φάση περιλαμβάνει την ανάπτυξη των βασικών υποσυστημάτων και πιο συγκεκριμένα, την πλατφόρμα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης (ΕΕ2), που θα υλοποιήσει και τις διαδικασίες ψηφιοποίησης (εκτυπωμένες φωτογραφίες ή φιλμ) και θα παράγει την ακριβή ψηφιακή αναπαράσταση του καλλιτεχνικού έργου του MOMUS, την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ψηφιακού κόμβου (ΕΕ3), για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών, την συγχώνευση και την προετοιμασία των δεδομένων των καλλιτεχνικών έργων στην κατάλληλη μορφή έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ψηφιακή πλατφόρμα «Εικονικού Μουσείου» (ΕΕ4), ικανής να προβάλει ψηφιοποιημένο περιεχόμενο σε ανάλυση Ultra HD (4K), για την διευκόλυνση της παρουσίασης και της αλληλεπίδρασης των χρηστών. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα υποστηρίζει τον καθορισμό εκπαιδευτικών/ψυχαγωγικών εφαρμογών/σεναρίων που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του Open Lab του MOMUS κατά την περίοδο επίδειξης της εφαρμογής.

C. Πιλοτική λειτουργία της επιδεικτικής εγκατάστασης του ολοκληρωμένου πρωτοτύπου open lab στο χώρο λειτουργίας του MOMUS (in situ) αλλά και απομακρυσμένα, σε τουλάχιστον 2 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, επιτρέποντας έτσι και την λήψη ανάδρασης από πραγματικούς χρήστες.

D. Δράσεις διάχυσης με συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, μέσω του επιχειρηματικού εταίρου TS.

Δομή πλατφόρμας MOMUS-Photo-VR

Όπως απεικονίζεται και στην Εικόνα 2, η αρχιτεκτονική συστήματος του έργου βασίζεται σε πέντε διακριτά υποσυστήματα:

Εικόνα 2: Αρχιτεκτονική συστήματος του MOMUS-Photo-VR

Την Πλατφόρμα Ψηφιοποίησης, η οποία χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές συλλογής δεδομένων για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη ψηφιοποίηση & απόδοση των λεπτομερειών του φωτογραφικού υλικού. Η πλατφόρμα υποστηρίζει ψηφιοποίηση έργων σε ποιότητα υψηλής ευκρίνειας, αλλά και για την πλήρη απόδοση του έργου, αλλά και

Την Πλατφόρμα Τεκμηρίωσης, η οποία επιτρέπει την εισαγωγή μεταδεδομένων από τη μεριά του καλλιτέχνη αλλά και του επιμελητή του μουσείου, υποστηρίζοντας τη σημασιολογική καταγραφή των χαρακτηριστικών των ψηφιοποιημένων έργων.

Το Ψηφιακό Αποθετήριο, το οποίο θα δημιουργηθεί λαμβάνοντας ως είσοδο το ψηφιοποιημένο υλικό, και συγκεντρώνοντας όλα τα σχετικά μεταδεδομένα (χρονολογικά, τεχνικά και φυσικά γνωρίσματα τους, καθώς και των συνδεδεμένων τεκμηριώσεών τους από την Πλατφόρμα τεκμηρίωσης) για κάθε έργο που αποθηκεύονται τελικά σε ασφαλές ψηφιακό αποθετήριο.

Τον Διαδικτυακό Κόμβο Προβολής, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να εισάγουν τεκμηριώσεις σχετικά με τα έργα τους οι οποίες στην συνέχεια θα επεξεργαστούν κατάλληλα και θα αποθηκευτούν στο ψηφιακό αποθετήριο. Επίσης, μέσω του κόμβου δίνεται η δυνατότητα στους καλλιτέχνες να έρθουν σε μεταξύ τους επικοινωνία με σκοπό τη δημιουργία ομάδων συζητήσεων και ανταλλαγή απόψεων. Επιπλέον για τους επισκέπτες θα διατίθεται μια σύντομη διαδικτυακή περιήγηση μέσω εικονικού μουσείου μέσω του browser.

Το Εικονικό Μουσείο, το οποίο θα προβάλει τα εκθέματα -τα οποία θα αντλεί από το Ψηφιακό Αποθετήριο- μέσα σε έναν εικονικό χώρο και τον οποίο θα μπορεί ο χρήστης να επισκέπτεται, να περιηγηθεί και να αλληλεπιδράσει έχοντας την εφαρμογή εγκατεστημένη και χρησιμοποιώντας Oculus Rift.

Την Πλατφόρμα «Διαδικτυακής Περιήγησης», η οποία λαμβάνοντας ως είσοδο τα ψηφιοποιημένα μοντέλα φωτογραφιών που προέκυψαν από την διαδικασία ψηφιοποίησης, παρέχει μέσω ενός μηχανισμού απεικόνισης μια ψηφιακή αναπαράσταση υψηλής ευκρίνειας (UltraHD-4K) του φωτογραφικού υλικού. Επιπλέον η πλατφόρμα υποστηρίζει τον καθορισμό εκπαιδευτικών/ψυχαγωγικών εφαρμογών/σεναρίων που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του Open Lab του MOMUS.

espa banner
Skip to content