Στόχοι

Για την υλοποίηση της κύριας κατεύθυνσης του έργου έχουν οριστεί πέντε επιμέρους στόχοι οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω:

Στόχος 1: Δημιουργία ψηφιακών αναπαραστάσεων φωτογραφικού υλικού του εκθεσιακού χώρου και της σχετικής τεκμηρίωσης, το οποίο θα παρασχεθεί με την ευγενική προσφορά του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, και θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των ειδικών χαρακτηριστικών του και την οπτική αναπαράσταση του σε υψηλή ευκρίνεια (Ultra HD – 4K).

Στόχος 2: Η ανάπτυξη ενός ψηφιακού κόμβου για την ανάδειξη και προβολή του έργου των διασυνδεδεμένων καλλιτεχνών και την ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους. Μέσω της υποστηριζόμενης πλατφόρμας θα υποστηριχθεί η διάθεση και προβολή του φωτογραφικού υλικού, καθώς και η εύκολη αναζήτησή του με βάση μεταδεδομένα που ορίζει ο καλλιτέχνης, αλλά και τα χρονολογικά, τεχνικά και φυσικά γνωρίσματα του ψηφιοποιημένου αρχείου.

Στόχος 3: Η υλοποίηση ενός Εικονικού Μουσείου για την παρουσίαση του έργου του μουσείου με υψηλή ευκρίνεια (Ultra HD 4K) από απομακρυσμένους χρήστες, με χρήση τεχνολογίας ΕΠ. Η πλατφόρμα φωτορεαλιστικής απεικόνισης θα υποστηρίζει:  τη διαδραστική απεικόνιση της φωτογραφίας και τυχόν λεπτομερειών στις οποίες θέλει να εστιάσει ο χρήστης, των διαστάσεων, καθώς επίσης και της τεκμηρίωσης της μέσω κατάλληλων τεχνικών οπτικοποίησης σε ειδικές συσκευές VR headsets 4Κ (Oculus Rift).

Στόχος 4: Η δημιουργία ενός Ανοικτού Εργαστηρίου (open lab) Φωτογραφίας στο MOMUS με σκοπό την επαφή του κοινού με την Τέχνη της φωτογραφίας, μέσω εκπαιδευτικών δράσεων και αξιοποιώντας την πρόσβαση στον ψηφιακό κόμβο. Πρωταρχικός στόχος του Ανοικτού Εργαστηρίου είναι η εξοικείωση του κοινού με την Τέχνη της φωτογραφίας και η γέννηση δημιουργικών ερεθισμάτων σε νέους καλλιτέχνες. Το Ανοικτό εργαστήριο θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων, θα έχει πρόσβαση τόσο στο ψηφιακό αποθετήριο όσο και στο περιεχόμενο του ψηφιακού κόμβου και θα βασιστεί σε λογισμικό για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών/ψυχαγωγικών σεναρίων που θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου.

Στόχος 5: Η διεύρυνση της πρόσβασης σε ψηφιοποιημένα πολιτιστικά αγαθά, τα οποία υπό διαφορετικές περιπτώσεις δεν θα ήταν προσβάσιμα, λόγω της κατάστασης, του βαθμού φθοράς τους, αλλά και της γεωγραφικής τους απόστασης, τόσο στους ειδικούς και στην εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και στο ευρύ κοινό. Μέσω αποτελεσματικών ενεργειών προώθησης και διάχυσης της πλατφόρμας, τα πολύτιμα σχόλια της ανάδρασης των χρηστών θα αξιολογούνται και θα λαμβάνονται υπόψη για περαιτέρω βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.

espa banner
Skip to content