Ταυτότητα

Τίτλος
Φορητό Εργαστήριο Ανοικτής
Πρόσβασης για την Ανάδειξη της
Τέχνη της Φωτογραφίας

Ακρωνύμιο MOMUS-Photo-VR
Κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-02053

Όργανο Χρηματοδότησης ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Πηγή Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι.

MIS (ΟΠΣ) 5131357
Α.Α. Έκδοσης 1.0
Aρ. Πρωτοκόλλου Ένταξης 3585
Ημερομηνία Ένταξης 29/7/2021
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότας δαπανών 6/6/2019

espa banner
This image has an empty alt attribute; its file name is e-bannerespaETPA728X90_el-1.jpg
Skip to content